Kanarya & İspinoz
  Hayvan Hakları Yasası
 

EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

HAYVAN HAKLARI BİLDİRGESİ
15 Ekim 1978'de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi

Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUNKanun No. 4934 Kabul Tarihi : 15.7.2003

MADDE 1. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 18 Kasım 1999 tarihinde Strazburg'da imzalanan "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ GİRİŞ

İşbu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,
Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri arasında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu dikkate alarak,
İnsanın yaşayan tüm canlılara ahlâkî bir yükümlülüğünün olduğunu tanıyarak ve insan ile ev hayvanları arasında mevcut özel ilişkileri hatırda tutarak,
Ev hayvanlarının yaşam kalitesine olan katkılarını ve bunun sonucu olarak da toplum için taşıdığı önemi dikkate alarak,
İnsan tarafından bakılan hayvanların geniş çeşitliliğinden kaynaklanan güçlükleri dikkate alarak,
Hayvanların, aşırı nüfuslarına bağlı olarak, insan ve diğer hayvanların hijyen, sağlık ve güvenlikleri açısından taşıdıkları riskleri dikkate alarak,
Yabanî fauna örneklerinin ev hayvanı olarak muhafaza edilmelerinin desteklenmemesi gerektiğini dikkate alarak,
Ev hayvanlarının elde edilmesi, muhafaza edilmesi, ticarî veya ticarî olmadan üretilmesi, başkasına devredilmesi ve ticaretini etkileyen farklı şartların bilincinde olarak,
Ev hayvanlarının muhafaza edilme koşullarının her zaman sağlıklarını ve refahlarını geliştirmeye izin vermediğinin bilincinde olarak,
Bilgi veya bilinç noksanlığı nedeniyle, bazen, ev hayvanlarına karşı davranışların önemli ölçüde değiştiğini kaydederek,
Ev hayvanları sahiplerinin sorumluluğu sonucunda doğacak temel müşterek davranış ve uygulama standardının sadece arzu edilen değil, aynı zamanda gerçekçi bir hedef olduğunu dikkate alarak,
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır :

BÖLÜM I - GENEL HÜKÜMLER
Madde 1 Tanımlar
1. Ev hayvanı, insan tarafından özellikle evde, özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan her türlü hayvanı ifade eder.
2. Ev hayvanlarının ticareti, kâr amacıyla yapılan, ev hayvanlarının sahipliğinin değişmesine yol açan önemli miktarlardaki tüm düzenli ticarî işlemleri ifade eder.
3. Ticarî üretme ve barındırma, kâr amacıyla ve önemli miktarda yapılan üretme ve barındırmayı ifade eder.
4. Hayvan barınağı, çok sayıda ev hayvanının muhafaza edilebileceği, kâr amacı gütmeyen bir tesisi ifade eder. Ulusal mevzuat ve/veya idarî tedbirler izin verdiğinde, bu gibi tesisler başıboş hayvanları da kabul edebilir.
5. Başıboş hayvan, evi olmayan veya sahibinin veya bakıcısının evinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahibin ya da bakıcının kontrolü veya doğrudan denetimi altında bulunmayan ev hayvanını ifade eder.
6. Yetkili makam, üye ülke tarafından tayin edilen makamı ifade eder.
Madde 2 Amaç ve Uygulama
1. Tarafların her biri;
a) Bir kişi veya kurum tarafından evde ya da ticarî üretme ve barındırma kuruluşlarında ve hayvan barınaklarında muhafaza edilen ev hayvanları,
b) Uygun hallerde başıboş hayvanlar,
konularında işbu Sözleşmenin hükümlerine işlerlik kazandırılması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt eder.
2. Bu Sözleşmenin hiçbir hükmü hayvanların korunması veya tehdit altındaki yabanî türlerin korunması konusundaki belgelerin uygulanmasını etkilemez.
3. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Tarafların ev hayvanlarının korunmasına yönelik daha sıkı tedbirleri kabul etme hürriyetine veya bu belgede yer alan hükümlerin işbu belgede özellikle belirtilmeyen hayvan sınıflarına da uygulanması hakkını etkilemez.

BÖLÜM II - EV HAYVANLARININ MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN KURALLAR
Madde 3 Hayvanların Refahı İçin Temel Kurallar

1. Hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz.
2. Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez.
Madde 4 Muhafaza Etme
1. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişi, hayvanın sağlığı ve refahından sorumludur.
2. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya onunla ilgilenen kişi, hayvanın cinsi ve ırkına bağlı olarak davranış gereksinimlerini dikkate alan barınak, dikkat ve ihtimamı sağlayacaktır. Özellikle;
a) Yeterli ve uygun gıda ve su verecek,
b) Hareketi için uygun imkânları sağlayacak,
c) Kaçışını önleyecek tüm makul tedbirleri alacaktır.
3. Bir hayvan;
a) Yukarıdaki 2 nci paragrafta belirtilen şartlar yerine getirilmediği veya
b) Belirtilen şartlar yerine getirilmesine rağmen hayvan esarete alışamazsa
ev hayvanı olarak muhafaza edilemez.
Madde 5 Üretim
Bir ev hayvanını üretmek için seçen bir kişi, o hayvanın, dişinin veya yavruların sağlık ve refahını risk altına sokabilecek anatomik, psikolojik ve davranış özelliklerini göz önünde bulundurmaktan sorumlu olacaktır.
Madde 6 Ev Hayvanı Edinmede Yaş Sınırı
Hiçbir ev hayvanı ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kimselere satılamaz.
Madde 7 Eğitim
Hiçbir ev hayvanı, sağlığına ve refahına zarar verecek şekilde, özellikle doğal gücünü ve kapasitesini aşacak biçimde ya da yaralanmasına veya gereksiz ağrı, acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine yol açacak suni yardımlar kullanarak eğitilemez.
Madde 8 Ticaret, Ticarî Üretim ve Barındırma, Hayvan Barınakları
1. Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte ev hayvanlarının ticaretini, ticarî amaçla üretimini yapan veya barındıran veya hayvan barınağı işleten her kişi, her Tarafça belirlenecek uygun süre içerisinde bu faaliyetlerini yetkili makama bildirecektir.
Bu faaliyetlerden herhangi birinde hizmet yapmaya niyetli her kişi, bu niyetlerini yetkili makama bildireceklerdir.
2. Bu bildirim,
a) Bu faaliyetlere dahil olan veya olacak ev hayvanı türlerini,
b) Sorumlu kişi ve onun bilgi düzeyini,
c) Kullanılan veya kullanılacak mülkün ve ekipmanın tanımını,
belirtmelidir.
3. Yukarıda belirtilen faaliyetler ancak;
a) Profesyonel eğitim veya ev hayvanları konusunda yeterli deneyim sonucunda sorumlu kişinin faaliyette bulunmak için gerekli bilgi ve kapasiteye sahip olması,
b) Faaliyet için kullanılacak mülk ve ekipmanın 4 üncü maddede belirtilen şartları yerine getirmesi,
durumunda gerçekleştirilebilir.
4. Yetkili makam, 1 inci paragrafta belirtilen hükümler çerçevesinde yapılan bildirim temelinde, 3 üncü paragrafta belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit eder. Şayet şartlar gerektiği şekilde sağlanmamışsa, tedbirler tavsiye eder ve gerekirse, hayvanların refahı için, faaliyetin başlatılmasını veya devam etmesini yasaklar.
5. Yetkili makam, ulusal mevzuat ile uyumlu olarak, yukarıda belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğini denetler.
Madde 9 Reklam, Eğlence, Sergi, Yarışma ve Benzeri Faaliyetler
1. Aşağıdaki şartlar sağlanmadıkça ev hayvanları reklam, eğlence, sergi, yarışma ve benzeri faaliyetlerde kullanılamaz.
a) Organizatörün bu hayvanlara, 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasındaki koşullara uygun olarak davranılmasını sağlayacak gerekli şartları oluşturması ve
b) Ev hayvanlarının sağlık ve refahının risk altına sokulmaması.
2. a) Yarışma esnasında veya,
b) Hayvanın sağlık ve refahını risk altına sokabilecek diğer zamanlarda,
ev hayvanının doğal performans düzeyini artırmak veya azaltmak amacıyla ona hiçbir madde verilemez, tedavi uygulanamaz veya cihaz tatbik edilemez.
Madde 10 Cerrahî Operasyonlar
1. Bir ev hayvanının dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan cerrahi müdahaleler yasaktır. Özellikle;
a) Kuyruğun kesilmesi,
b) Kulakların kesilmesi,
c) Ses tellerinin alınması,
d) Tırnak ve dişlerin sökülmesi.
2. Bu yasaklamalara sadece aşağıdaki durumlarda müsaade edilecektir;
a) Bir veteriner hekimin, veterinerlikle ilgili tıbbî sebepler veya özel bir hayvanın yararı için gerektiğinde tedavi edici olmayan müdahaleyi gerekli görmesi,
b) Üremenin önlenmesi.
3. a) Hayvanın şiddetli acı çekeceği veya çekmesi muhtemel operasyonlar sadece anestezi uygulanarak ve bir veteriner hekim tarafından veya onun gözetiminde gerçekleştirilecektir.
b) Anestezi gerektirmeyen operasyonlar, ulusal mevzuata uygun olarak, yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilebilir.
Madde 11 Öldürme
1. Veteriner hekim veya diğer bir yetkilinin yardımının hızlı bir şekilde temin edilemediği veya ulusal mevzuat kapsamında bir hayvanın acısını ortadan kaldırmaya yönelik acil veya ulusal mevzuatla öngörülen diğer tüm acil durumlar dışında, bir ev hayvanı ancak bir veteriner hekim veya diğer bir yetkili tarafından öldürülebilir.Tüm öldürmeler şartların gerektirdiği asgarî düzeyde fiziksel ve manevî acı verecek şekilde gerçekleştirilecektir. Seçilen yöntem, acil durumlar dışında :
a) ani şuur kaybı ve ölümü gerçekleştirecek ya da
b) derin genel anestezi ile başlayacak, bunu kesin ve mutlak ölümü sağlayacak işlem izleyecektir.
Öldürmeden sorumlu kişi, hayvanın cesedi yok edilmeden önce o hayvanın öldüğünden emin olacaktır.
2. Aşağıda belirtilen öldürme yöntemleri yasaktır.
a) 1. b paragrafında kaydedilen etkilerin gerçekleşmemesi durumunda, boğma veya nefessiz kalmasına neden olacak diğer yöntemler,
b) 1 inci paragrafta belirtilen etkileri sağlayacak, dozu ve uygulaması kontrol edilemeyen herhangi bir zehirli madde veya ilaç kullanımı,
c) Ani şuur kaybı meydana getirmeden yapılan elektrikle öldürme.


BÖLÜM III- BAŞIBOŞ HAYVANLAR İÇİN EK TEDBİRLER
Madde 12 Sayılarının Azaltılması
Taraflardan biri, başıboş hayvan sayısının sorun yarattığını düşünürse, gereksiz ağrı, acı ve ızdırap çekmelerine sebep vermeyecek şekilde sayılarını azaltmak için uygun yasal ve/veya idarî tedbirleri alacaktır.
a) Bu tedbirler aşağıdaki şartları kapsayacaktır;
i. Bu hayvanlar yakalanacak ise, bunun hayvana fiziksel ve manevi olarak en az seviyede acı verecek şekilde gerçekleştirilmesi,
ii. Yakalanan hayvanların muhafaza edilmesi veya öldürülmesi işlemlerinin bu Sözleşmede belirtilen prensiplere uygun olarak gerçekleştirilmesi.
b) Taraflar,
i. Köpek ve kedilere damgalama gibi az acı veren ya da hiç ağrı, acı ve ızdırap çektirmeyen uygun bir yöntemle aynı zamanda sahiplerinin isim ve adresleri ile birlikte numaraları kayda geçirilerek daimi kimlik sağlamayı,
ii. Kedi ve köpeklerin plansız üremelerini azaltmak için bu hayvanların kısırlaştırılmalarını teşvik etmeyi,
iii. Başıboş kedileri ve köpekleri bulan kişilerin, bu konuda yetkili makama bilgi vermelerini teşvik etmeyi,
değerlendirmeyi taahhüt ederler.
Madde 13 Yakalama, Muhafaza Etme ve Öldürme İçin İstisnalar
Başıboş hayvanların yakalanmaları, muhafaza edilmeleri ve öldürülmeleri konularında bu Sözleşmede yer alan prensiplere sadece hastalıkların kontrolüne yönelik Hükümet programları kapsamında kaçınılmaz hallerde istisna getirilebilir.

BÖLÜM IV- BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM
Madde 14 Bilgilendirme ve Eğitim Programları

Taraflar, ev hayvanlarının muhafaza edilmesi, üretilmesi, eğitimi, ticareti ve barındırılmaları ile ilgili kurum ve bireyleri bu Sözleşmenin hükümleri ve prensipleri hakkında bilinçlendirme ve bilgilendirmenin yaygınlaştırılması amacıyla bilgilendirme ve eğitim programları geliştirilmesini desteklemeyi taahhüt ederler. Bu programlarda özellikle aşağıda belirtilen noktalara dikkat çekilmelidir:
a) Ev hayvanlarının, yarışma amacıyla uygun bilgi ve beceriye sahip kişiler tarafından ticaret veya eğitilmelerinin gerekliliği,
b) Aşağıdaki hususların engellenmesi gerekliliği:
i. Ebeveynlerinin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmadıkça 16 yaşından küçüklere ev hayvanlarının hediye olarak verilmesi,
ii. Ev hayvanlarının ödül, hediye veya ikramiye olarak verilmesi,
iii. Ev hayvanlarının plansız üretilmesi.
c) Yabani hayvanların ev hayvanı olarak alınması veya kabul edilmesinin, bu hayvanların sağlık ve refahına olumsuz sonuçları olabileceği,
d) Sorumsuz şekilde ev hayvanları edinmenin, istenmeyen ve terk edilen hayvan sayısının artmasına yol açma riski getirdiği.

BÖLÜM V- ÇOK TARAFLI MÜZAKERELER
Madde 15 Çok taraflı Müzakereler

1. Taraflar, Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonraki beş yıl içerisinde ve bundan sonraki her beş yılda bir ve Tarafların ekseriyetinin talep ettiği her zaman Sözleşmenin uygulanmasını ve Sözleşmenin gözden geçirilmesinin veya bazı hükümlerinin daha kapsamlı hale getirilmesinin uygunluğunu incelemek üzere Avrupa Konseyi bünyesinde çok taraflı müzakereler yapacaklardır. Bu müzakereler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin daveti üzerine gerçekleştirilecek toplantılarda yapılacaktır.
2. Tarafların her biri bu müzakerelere katılmak üzere bir temsilci görevlendirme hakkına sahiptir. Sözleşmeye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi herhangi bir ülke, toplantılarda bir gözlemci ile temsil edilme hakkına sahiptir.
3. Taraflar her müzakereden sonra, müzakere ve Sözleşmenin işleyişi hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar komitesine bir rapor sunacaklar ve gerekli gördükleri takdirde, Sözleşmenin 15 ilâ 23 üncü maddelerine değişiklik teklif edebileceklerdir.
4. Taraflar, Sözleşme hükümlerine bağlı kalarak, müzakerelerin işleyiş kurallarını belirleyeceklerdir.

BÖLÜM VI - DEĞİŞİKLİKLER
Madde 16 Değişiklikler

1. Taraf bir ülke veya Bakanlar Komitesi tarafından Sözleşmenin 1 ilâ 14 üncü maddelerine getirilecek değişiklik önerileri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecek ve bu öneriler Genel Sekreter tarafından Avrupa Konseyine üye devletlere, her taraf ülkeye ve Sözleşmenin 19 uncu maddesi hükümleri gereği Sözleşmeye katılmaya davet edilen her devlete gönderilecektir.
2. Bir önceki paragraf hükümlerine göre yapılan her değişiklik önerisi, Genel Sekretere gönderildiği tarihten itibaren iki aydan az olmayan bir süre içerisinde, düzenlenecek çok taraflı müzakerede incelenecek ve taraf ülkelerin üçte iki oy çokluğu ile kabul edilebilecektir. Kabul edilen metin taraf ülkelere gönderilecektir.
3. Herhangi bir ülke itirazda bulunmadığı takdirde her değişiklik, çok taraflı müzakerede kabul edilmesinden 12 ay sonra, yürürlüğe girecektir.

BÖLÜM VII - SONUÇ HÜKÜMLERİ
Madde 17 İmza, Onay, Kabul, Uygun Bulma

Bu Sözleşme Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme onay kabul ve uygun bulma işlemlerine tâbidir. Onay, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir.
Madde 18 Yürürlüğe Girme
1. Sözleşme, Avrupa Konseyine üye dört devletin, 17 nci maddenin hükümlerine uygun olarak, Sözleşme ile bağlı olduklarını bildirme tarihini takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.
2. Sözleşme ile bağlı olduklarını daha sonra bildirecek her devlet için Sözleşme onay, kabul veya uygun bulma belgelerinin tevdi edildiği tarihi takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 19 Üye Olmayan Devletlerin Katılımı
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsünün 20/d maddesinde belirtilen çoğunlukla ve taraf devletlerin Bakanlar Komitesinde bulunma hakkına sahip temsilcilerinin oybirliği ile alınan karar ile Avrupa Konseyine üye olmayan her devleti Sözleşmeye katılmaya davet edebilir.
2. Sözleşme, katılan her devlet için katılım belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edildiği tarihi takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 20 Bölgesel Hüküm
1. Her devlet, imza sırasında veya onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesini tevdi ederken Sözleşmenin uygulanacağı ülke ve ülkeleri belirleyebilir.
2. Her Taraf, daha sonraki bir tarihte Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir beyan ile Sözleşme'nin uygulama alanını, bildirimde belirteceği başka ülkelere genişletebilir. Sözleşme, bu ülkeler için, Genel Sekreter tarafından beyanın alınmasını takip eden altı ayın bitiminden sonraki ayın birinci gününde yürürlüğe girer.
3. Önceki iki paragraf çerçevesinde belirlenen bölgelere ilişkin yapılan her beyan Genel Sekretere yapılacak bir bildirim ile geri çekilebilir. Geri çekme, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınmasını takip eden altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer.
Madde 21 Çekinceler
1.Her devlet, Sözleşme'yi imzaladığı veya onay, kabul, uygun görme veya katılma belgelerini teslim ettiği sırada, 6 ncı madde ile 10 uncu maddenin 1 inci paragraf, 1(a) alt paragrafına bir veya daha fazla çekince koyduğunu beyan edebilir. Bunun dışında başka bir çekince konulamaz.
2. Önceki paragrafa göre çekince koyan her Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir bildirim ile bu çekinceyi kısmen veya tamamen geri çekebilir. Geri çekme bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
3. Sözleşme'nin bir hükmüne çekince koyan bir Taraf, bu hükmün diğer bir Tarafça uygulanmasını talep edemez, ancak bu çekince şayet kısmî veya şarta bağlı ise, hükmün, kendi kabul ettiği şekilde uygulanmasını talep edebilir.
Madde 22 Fesih
1. Her Taraf, herhangi bir zaman, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir bildirimde bulunarak, bu Sözleşme'den ayrılabilir.
2. Fesih, buna ilişkin bildirimin Genel Sekreter tarafından alındığı tarihten itibaren altı aylık sürenin bitiminden sonraki ayın birinci günü geçerlik kazanır.
Madde 23 Bildirimler
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konsey üyesi devletlere ve bu Sözleşme'ye katılan veya katılmaya davet edilen devlete;
a) her imza,
b) her onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdii,
c) Sözleşme'nin, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeler uyarınca yürürlüğe girdiği tarih,
d) işbu Sözleşme ile ilgili diğer her karar, bildirim veya bilgilendirme,
hakkında bildirimde bulunacaktır.
Aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler bu Sözleşme'yi imzalamışlardır.
13 Kasım 1987 tarihinde Strazburg'da her iki metin aynı şekilde geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca Avrupa Konseyi Arşivine tevdi edilecek şekilde tek bir suret olarak düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi olan devletler ile Sözleşme'ye katılmaya davet edilen her devlete aslına uygunluğu onaylanmış bir suretini gönderecektir.
top

HAYVAN HAKLARI BİLDİRGESİ
15 Ekim 1978'de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi

 

 

 • Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

 • Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan , öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez.Bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

 • Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

 • Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

 • Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

 • İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

 • Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

 • Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

 • Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

 • Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

 • Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

 • Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

 • Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

 • Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

 

Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Yayınlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 28.04.2000  Sayısı:   Sayı: 24033

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; ev ve süs hayvanlarının alınıp satıldıkları, belli süreler barındırıldıkları, eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik, sağlık ve hijyenik şartlara kavuşturularak, salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, mücadele, kontrol ve eradikasyon çalışmalarını desteklemek, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını, barındırılmalarını ve eğitilmelerini temin etmek, bu yerlerin atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önlemektir.

 

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik, ev ve süs hayvanlarının gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafından kurulacak olan, hayvanların alınıp satıldıkları satış yerleri, belli süreler barındırıldığı hayvan barınak, konukevi, otel ve hayvan pansiyonları ile hayvanların eğitildiği eğitim yerleri ve benzeri yerlerin teknik, sağlık ve hijyenik şartları ile bu yerlerin kuruluş, ruhsatlandırma, çalışma, denetlenmesi ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri kapsar.

 

    Dayanak

    Madde 3- Bu Yönetmelik; 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

 

    Tanımlar

    Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,

Ev ve süs hayvanı: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş,  balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları,

Ev ve süs hayvanı satış yeri: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan, bakım ve beslenmeleri sahiplerince karşılanılan hayvanlar ile, bu hayvanlarla ilgili kafes, tasma, gıda maddesi gibi mamullerin satıldığı yerleri,

Hayvan barınak, konukevi, pansiyon ve oteli: Ev ve süs hayvanlarının geçici süreler için barındırıldıkları yerleri,

Hayvan eğitim yeri: Hayvan sahibinin isteği veya işletme amaçları doğrultusunda, hayvanlara itaat, tuvalet terbiyesi, hırçın hayvanların sakinleştirilmesi, koruma, bekçilik, sportif, avcılık gibi özelliklerin kazandırılması amacıyla, veteriner hekim denetiminde faaliyet gösteren yerleri,

Akvaryum: Tatlı ya da tuzlu su doldurularak içinde bitki ve hayvanların barındırıldığı, beslendiği değişik ebatta camekanlı hazneyi,

Kafes: Değişik ırk ve türden hayvanları kapalı tutmak için kullanılan tel, plastik gibi kolay dezenfekte edilebilen malzemelerden yapılmış, taşınabilir yada sabit hayvan barınaklarını,

Kafes kuşları: Her türlü ihtiyacı kafes içinde karşılanan kuşları,

Tasma: Kedi, köpek gibi hayvanların boynuna veya gövdelerine takılan sevk kayışı veya zincir ile künye takmaya müsait deri, naylon ve benzeri maddelerden yapılmış yassı halkayı,

Sağlık karnesi: Hayvanın kayıt numarasını, eşkalini, aşılamalarını ve parazitlere karşı ilaçlamalarını gösteren veteriner hekim onaylı belgeyi,

Dezenfeksiyon: Mikroorganizmaların fiziki, kimyevi ve ültraviyole ışınları ile yok edilmesi işlemini,

Dezenfeksiyon belgesi: Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, konukevi, pansiyon, otel gibi hayvanların geçici süre barındırıldıkları yerler ile eğitim yerlerinin, usulüne uygun dezenfekte edildiğini belgeleyen, kullanılan dezenfektanın adını, miktarını, yöntemini ve dezenfekte edilme tarihini içeren bilgileri kapsayan veteriner hekim onaylı belgeyi,

İşyeri sorumlu veteriner hekimi: Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, konukevi, otel, pansiyon gibi hayvanların geçici süre barındırıldığı yerler ile eğitim yerlerinin dezenfeksiyonu ve buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşılamalarından sorumlu, bölge veteriner hekimler odasına kayıtlı veteriner hekimi,

Kuruluş izni: Kurulacak yer ve projelerinin uygun görülmesi durumunda işyeri kurulması için İl Müdürlüğü tarafından verilen izni,

Ruhsat: İl müdürlüğü tarafından kuruluş izni verilmiş ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitilme yerlerine, faaliyete geçmesi için verilen izni,

Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

Genel müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

İl müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlüklerini,

İlçe müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

    ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müracaat ve İzin İşlemleri

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yeri, Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yeri Kuruluş İzni İçin Gerekli Belgeler

        Madde 5- Ev ve süs hayvanı satış yeri, konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak yeri ile hayvan eğitim yeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederek aşağıdaki bilgi ve belgeleri tamamlamak zorundadır.

a.     Ek-1'e uygun olarak işyeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi,

b.      İş yerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren teknik resim kurallarına göre hazırlanmış vaziyet planı,

c.      İş yerinin tüm bölümlerini içeren detaylı, teknik resim kurallarına göre hazırlanmış onaylı bir adet projesi,

d.      Bağlı bulunduğu belediyeden su kullanma belgesi, şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyu temin projesi ile resmi kurumlarca usulüne uygun olarak alınmış su numunelerinin bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarını gösterir rapor, derin kuyulardan suyun temin edilmesi halinde ise, Devlet Su İşlerinden alınacak kuyu suyu kullanma belgesi ve analiz raporu.

    Bu bilgi ve belgeler, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Yapılan inceleme sonunda uygun bulunan yerlere, Ek-2'deki örneğe uygun olarak kuruluş izni verilir.

 

    Ruhsat Almak İçin Gerekli Belgeler

    Madde 6- Ev ve süs hayvanları satış yeri, konukevi, pansiyonu, otel gibi barındırma yeri veya eğitim yeri kurma izni alan gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlar, ruhsat alabilmek için, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan bir dilekçe ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat ederler.

a.      Sorumlu veteriner hekimle; bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, en az bir yıllık yapılmış noter onaylı iş sözleşmesi,

b.      Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden alınmış belge,

c.      Eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin; noter tasdikli uzmanlık belgesi fotokopisi.

    Müracaat ve ekleri, İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesince incelenir. Belgelerin tetkiki ve yetkililerin mahallinde yaptığı inceleme sonunda teknik ve hijyenik yönden uygun bulunan yerlere ruhsat verilir. Gerçek ve tüzel kişiler ile kuruluşlar adına, Ek-3'te bir örneği bulunan ruhsat düzenlenir. Bunlar bir yazı ile Bakanlığa bildirilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik ve Hijyenik Şartlar

    Genel Şartlar

    Madde 7- Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur.

1.       İşyeri zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.

2.       İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.

3.       İş yerlerinde şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.

4.       Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su,musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır.

5.       Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.

6.       İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.

7.       İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı, hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

8.       Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

9.       İşyeri her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve örneği Ek-9'da bulunan dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine asılmalıdır.

10.   Her kafeste yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler, her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir.

11.   Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir.

12.   Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde, tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır.

13.   İşyeri alanı, hayvan başına en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

    Her bir adet köpek için 0,8 m2,

    Her bir adet yılan için 0,2 m2,

    Her bir adet sincap için 0,3 m2,

    Her bir adet kedi için 0,2 m2,

    Her bir adet tavşan için 0,3 m2,

    Her bir adet fare, kobay, hamster için 0,1 m2,

    25 adet kanarya, muhabbet kuşu vb. küçük kafes kuşları için 0,4 m2,

    5 adet sevda papağanı, kolyeli papağan vb. orta boy kafes kuşları için 0,4 m.

14.   İş yerlerinde köpek, kedi, sincap ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır.

15.   Akvaryum, raflar, kafesler ve masaların kapladığı alanlara ek olarak, hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır.

16.   Kafeslere konulan altlıklar en az haftada bir defa, gerekli durumlarda daha sık değiştirilmeli ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir.

17. İş yerlerinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulundurulmalıdır.

18.   İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

19.   Temizlik artıkları, hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar, çöp kutusu içine konan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulacak, işyeri dışına bırakılmayacaktır.

20.   İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuvar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir.

21.   Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

22.   Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, il veya ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimler tarafından, her türlü sağlık kontrolleri yapılmak üzere karantinaya alınabilir. Karantina sonunda sağlıklı hayvanlara sağlık karnesi düzenlenerek işyeri sahibine iade edilir. Bu süre içinde hayvanların her türlü masrafları işyeri sahibine aittir.

23. Pasaj veya çarşı içlerinde bulunan ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, 7 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarının uygulanamadığı durumlarda, genel teknik ve hijyenik tedbirlerin uygunluğuna bakılır.

 

    Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri

    Madde 8- Ev ve süs hayvanlarının satış yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.

a.      Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekimin çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.

b.     iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihi de belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır.

c.      İki aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8 inci haftada (56 günlük) Panleukopenia ve Rhinotracheitis, köpekler 8 inci haftada (56 günlük) Parvo Viral Enterit, Corona, Hepatit, Leptozpirozis ve gençlik hastalığına karşı, 12 inci haftada kuduz hastalığına karşı sorumlu veteriner hekim tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.

d.     Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır.

e.     İthal edilmiş hayvanlar için, ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.

f.        İşyerlerinde yılan, kertenkele, kaplumbağa, kurbağa, her türlü kuş ve akvaryum balıkları hariç diğer hayvanların türe bağlı tüm aşılarının yapıldığını gösteren sorumlu veteriner hekim onaylı sağlık karneleri bulundurulmalıdır.

g.     İş yerinde satılan hayvanlarla ilgili bir örneği Ek-5'te bulunan kayıt formu doldurulup, sorumlu veteriner hekimin onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir.

h.      İşyerlerinde, kaplumbağa, balık, yılan, kertenkele gibi akvaryum hayvanları, kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kuş türleri ile kedi, köpek, gibi hayvanlar ayrı bölümlerde barındırılmalı ve satılmalıdır.

ı.   Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın

     altındaki kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.

i.        Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir.

j.        Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, Nesli Tehlike Altında Bulunan Türlerin Uluslararası Ticareti Sözleşmesinin (CITES) I, II, ve III no’lu listeleri kapsamında bulunan hayvanlar için yetkili otoriteden alınmış ithalat CITES belgesinin bir suretinin bulundurulması zorunludur. Bu hayvan türlerinin satışı halinde ithalat CITES belgesinin bir nüshası ayrıca alıcıya verilir.

 

Hayvan Konukevi, Pansiyon, Otel Gibi Her Türlü Barınak ve Eğitim Yerleri

Madde 9 — Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri aşağıdaki şartlara uymak zorundadır.

a.    Konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekim çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur."

b.    Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerine getirilen hayvanlar, Ek-7'deki örneğe uygun hayvan teslim tutanağı ile teslim edilecektir. Bu tutanakta; hayvanın ismi, eşkali, özel işaretleri, hayvan sahibinin adı, adresi, telefonu bulunacaktır. Ayrıca hayvanın teslim edilen yerde hangi koşullarda barındırılacağı, besleneceği, hayvan sahibinin varsa özel istekleri, hasta olduğunda hangi veteriner hekimin tedavi edeceği, başvurulacak adresler, hayvanın teslim alındığı ve teslim edildiği tarih bulunacaktır.

c.    Eğitim yerlerinde, tutanağa hangi eğitimin verileceği yazılacak ve hayvan sahibinin imzası alınacaktır.

d.    Kanatlı hayvanlar, içinde yaşadıkları kafesleri, ekipmanları, yemi ve varsa yem ilaveleri ve vitaminleri ile birlikte getirilecektir.

e.    Akvaryum, balık yemi ve akvaryum ekipmanları çalışır durumda teslim edilecektir.

f.      Köpekler; kuduz, parvoviral enteritis, distemper, corona, kediler; kuduz, feline panleucopenie, feline rhinotracheitis'e karşı aşılanmış olmalıdır.

g.    Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların yiyecek ihtiyaçları hayvan sahibi tarafından veya iş yerinde temin edilecektir. Yiyeceğin kimin tarafından karşılanacağı hayvan teslim tutanağında belirtilecektir.

h.    Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanların hastalanması durumunda, hayvan sahibine bilgi verilerek tedavisi yapılır. Eğer hayvan sahibine ulaşılamıyorsa sorumlu veteriner hekimin kararı uygulanır. Masraflar hasta hayvan sahibi tarafından karşılanır.

ı) Barınak ve eğitim yerlerine bırakılan hayvanın ölmesi durumunda hayvan sahibine bilgi verilir ve

talep etmesi halinde masraflar kendisine ait olmak üzere resmi kurumlarda otopsi ve laboratuvar analizleri yaptırılabilir.

i.      Hayvan konukevi, pansiyon, otel gibi her türlü barınak ve eğitim yerleri, buralara getirilen hayvanlar için, Ek-10'daki örneğe uygun olarak taahhütname de alabilir.

j.       Her türlü barınak ve eğitim yerlerinde her hayvanın ırkına, özelliklerine, büyüklüğüne, yaşamına uygun olarak yaşam koşulları sağlanacaktır.

k.    Hayvan eğitimi yapılan yerler, yeterli eğitim pisti ile alet ve ekipmanlara sahip olmalıdır.

l.       Hayvan eğitim yerlerinde diplomalı eğitim uzmanı ve yeterli sayıda bakıcı olmalıdır.

m.  Yabancı uyruklu eğitim uzmanlarının çalışma izni olmalıdır.

n.    Yabancı uyruklu eğitimcilerin uzmanlık belgeleri, yetkili makamlarca tasdiklenmiş olmalıdır.

 

    Sorumlu Veteriner Hekim İstihdamı

    Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamında kurulan ev ve süs hayvanı satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve pansiyon gibi her türlü barınaklar ile hayvan eğitim yerlerinde sorumlu veteriner hekim istihdamı zorunludur.

    İşyeri sahibi, sorumlu veteriner hekimin görevlerini yerine getirmede kullanacağı araç, gereç ile görevliler dahil her türlü imkanı sağlamak zorundadır.

   Sorumlu veteriner hekim ile, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekimler Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesi üzerine, noterde en az bir yıllık sözleşme yapılır. Sözleşmenin bir sureti Bakanlık il müdürlüğüne gönderilir.

Sorumlu veteriner hekim işten ayrılmak istediği takdirde, bir ay önceden iş yeri sahibine ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Sorumlu veteriner hekimin işten çıkarılması halinde, iş yeri sahibi bir ay önceden veteriner hekime ve Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne bildirmek ve yeni bir sorumlu veteriner hekim istihdam edilene kadar bir önceki veteriner hekimle çalışmak zorundadır.

 

   Sorumlu Veteriner Hekimin Görev ve Sorumlulukları

    Madde 11- Sorumlu veteriner hekimin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a.    Sorumlu veteriner hekim, işyerlerinin mevcut yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesinden, işyerine sağlıklı hayvanların kabul edilip uygun şartlarda alınıp satılmasından, işyerlerindeki hayvanların tür ve cinslerine göre aşılama ve ilaçlamalarının yapılmasından ve buradaki alet ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonlarının yapılmasından, atık ve artıklarının çevre ve toplum sağlığına zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınmasından işveren ile birlikte sorumludur.

b.    İşyerine gelen ve satılan hayvanların miktarları, geliş ve çıkış tarihleri, tür ve cinslerine göre aşılama, ilaçlama tarihleri gibi kayıtları tutar. Kendilerine bildirilen zaman ve şekilde belli periyotlarla il veya ilçe müdürlüklerine gerekli bilgileri verir.

c.    Sorumlu veteriner hekim, bu tür iş yerlerini amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

d.    İş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu resmi makamlara haber vermek ve ilgililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

e.    İş yeri ile sözleşme imzalayan sorumlu veteriner hekim, il müdürlüğü tarafından onaylanmış çalışma saatlerini gösterir belgeyi işyerinde görünebilir bir yere asmakla yükümlüdür.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

    Dosyalama

    Madde 12- Dosyalama aşağıdaki şekilde yapılır.

a)     Hayvan satış yerlerinde bulunan hayvanlar, örneği Ek-4'te bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfaları il müdürlüğü hayvan sağlığı şube müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır. Hayvan satış yerlerinde satılan her hayvan için Ek-5'teki Hayvan Satış Belgesi doldurulur. Hayvan Satış Belgesi iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.

b)     Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek-6'da bulunan Kayıt Defterine kaydedilir. Bu defterin sayfaları il müdürlüğü hayvan sağlık şube müdürlüğünce numaralandırılıp mühürlenmiş olacaktır. Hayvan konukevi, pansiyon ve otel gibi her türlü barınak ile eğitim yerlerine getirilen hayvanlar, örneği Ek-7'de bulunan Hayvan Teslim Tutanağı ile teslim alınır. Bu form iki nüsha halinde düzenlenerek bir nüshası hayvan sahibine verilir.

     Hastalık Bildirimi

    Madde 13- Bu Yönetmeliğe tabi işyerlerinde hayvan hastalığı veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görülürse sorumlu veteriner hekim, bu durumu Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğüne derhal bildirmekle yükümlüdür.

 

    Kapatma, Değişiklik ve İlaveler

    Madde 14- Ruhsat almış hayvan satış yerleri, hayvan konukevi, otel ve

pansiyonları ile hayvan eğitim yerleri, Bakanlığın müsaadesi olmadan herhangi bir değişiklik ve ilave yapamazlar. Verilen ruhsat, gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar için olup, üzerinde yazılı olan adres için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde ruhsat geçerliliğini kaybeder. Ruhsatta  belirtilen sahip veya unvanın değişmesi hallerinde, durum en az bir ay önceden bir dilekçe ile mülki amirliğe bildirilir. Dilekçeye Bakanlık il müdürlüğüne gönderilmek üzere değişiklikler ile ilgili bilgi ve belgelerle ruhsatın aslı eklenir. Bakanlık il müdürlüğü ruhsat üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden ruhsat düzenler.

    Ruhsatın kaybolması veya okunamayacak şekilde tahrip olması halinde, gazete ilanı veya tahrip olmuş ruhsatın aslı, bir dilekçeye eklenerek bulundukları yerdeki mülki amirliğe müracaat edilir. Bakanlık il müdürlüğünün uygun görmesi halinde yeniden eski tarih ve sayı ile gerekli açıklama yapılarak ruhsat düzenlenir.

    Bu Yönetmeliğe tabi işyerlerinin faaliyetlerinin sahibi tarafından durdurulması veya kapatılması hallerinde, bu durum bir ay öncesinden bir yazı ile bulundukları yerdeki mülki amirliğe bildirilir.

 

    Denetim

    Madde 15- Ev ve süs hayvanlarının satış yerleri, hayvan pansiyon ve otelleri ile hayvan eğitim yerlerinin çalışmaları her zaman için bu Yönetmelik dahil, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ile bu Kanuna ait yönetmelik ve talimatlara uyulup uyulmadığı yönüyle, il veya ilçe müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerin denetimine tabidir. Denetim, en az yılda dört defa periyodik olarak ve gerektiğinde süreye bakılmaksızın yapılır ve eksiklikler tespit edilerek Ek-8'deki örneğe uygun olarak denetim tutanağı düzenlenir. Hazırlanmış olan denetim tutanağı, önerilerle birlikte, giderilmesi için belli bir süre de verilerek işyeri sahibiyle birlikte sorumlu veteriner hekime bildirilir.

     Yasaklar

    Madde 16- Yasaklar aşağıda sayılmıştır.

a)     Bu iş yerleri, başka işyeri ve meskenle doğrudan ilişkili olmamalıdır.

b)     İş yerlerinde, reçeteye tabi olmayan veteriner müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı yapılamaz.

c)     İş yerlerinde, hayvan üretimi yapılamaz.

d)     Bu iş yerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır.

e)     İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez.

f)       Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerini, işyeri sorumlu veteriner hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

g)     Satış yerlerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz.

h)     Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol açacak yöntemler uygulanamaz ve cihaz tatbik edilemez.

ı) Ev ve süs hayvanları satış yeri, hayvan konukevi, pansiyon ve otelleri ile her türlü hayvan eğitim

yerlerinin iş yeri kurma izni ve ruhsat almadan faaliyete geçmesi, ruhsat almış iş yerlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde iki kez yazılı ikazı takiben işyeri hakkında kapatılma kararı verilir.

 

   Halen Çalışan Ev ve Süs Hayvanı Satış, Barındırma ve Eğitim Yerlerinin Durumu

    Madde 17- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Yönetmelikte bahsedilen sahada faal olan işyerleri altı ay içinde, durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydurarak, bulundukları yerdeki mülki amirliğe başvurmak zorundadır.

 

    Yürürlük

    Madde 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

    Yürütme

    Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köy İşleri Bakanı yürütür.

 


 
  Toplam 317778 ziyaretçi (962777 klik)  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol